DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de door de Hoge Voort geëxploiteerde website www.dehogevoort.nl en het emailverkeer vanuit de Hoge Voort.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt de Hoge Voort geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. De opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies. De Hoge Voort is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website of delen daarvan te kopiëren, distribueren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen.
De informatie opgenomen in e-mails (inclusief eventuele bijlagen) van de Hoge Voort is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien je een e-mail hebt ontvangen en niet de geadresseerde bent, verzoeken wij jou ons direct te informeren en deze e-mail en de eventuele bijlagen te vernietigen. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding of andere vorm van gebruik van e-mail(s) van de Hoge Voort is verboden. De Hoge Voort is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.