PRIVACYVERKLARING

De Hoge Voort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Hoge Voort respecteert de privacy van jou als websitebezoeker, klant of dienstverlener. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens dan ook van groot belang. De Hoge Voort draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld.

Het moet voor jou als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

CONTACTGEGEVENS:

De Hoge Voort Doetinchem
Grutbroek 4
7008 AM Doetinchem
doetinchem@dehogevoort.nl
0314-769085
KVK: 73364452

CONTACTGEGEVENS:

De Hoge Voort Zelhem
Gildenweg 11
7021 BS Zelhem
info@dehogevoort.nl
0314-620411
KVK: 51842688

Verwerking van persoonsgegevens
Website, email, contactformulier en nieuwsbrief
Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en gebruikte internetbrowser verstrekt. Het IP-adres kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven en zal worden gebruikt om cyberaanvallen af te houden, dit is een gerechtvaardigd belang. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt per e-mail of door het invullen van het contactformulier. Wij vragen jou om jouw naam en e-mailadres. Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst.

Je kunt ook 24/7 contact opnemen via een bericht op social media. Jouw profiel is voor ons zichtbaar indien je aan ons een bericht toezendt en een bericht/pagina liked of deelt.

Ben jij klant dan kan het zijn dat je een nieuwsbrief zal ontvangen met onze dienstverlening en eventuele aanbiedingen. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee jij je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Dienstverlening aan onze klanten
Wanneer jij gebruik wil maken van een van onze diensten vragen wij jou in de meeste gevallen om een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen jou vragen om een (bedrijfs)naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, emailadres, contactpersoon en kenteken.

Deze gegevens hebben wij nodig om bijvoorbeeld een offerte uit te brengen, op een juiste manier uitvoering aan de overeenkomst te geven, een bezoek te brengen of eventuele klachten op te lossen.

Ook vragen wij soms om een afleveradres (deze kan anders zijn dan jouw factuuradres), naam, telefoonnummer en emailadres van een persoon die op het afleveradres producten of diensten in ontvangst neemt. Ook vragen wij de ontvanger om een handtekening.

Door een betaling aan de Hoge Voort te doen verstrek jij als klant jouw bankgegevens, inclusief tenaamstelling aan de betreffende bank en aan daarmee dus ook aan ons.

Inloggen op website
Het is als klant mogelijk om op onze website in te loggen. Dit doe je door middel van een emailadres of pasnummer en wachtwoord. Dit zijn verplichte persoonsgegevens. Je kunt in de online omgeving een bedrag om te wassen opwaarderen en jouw transacties inzien.

Daarnaast kun je in het systeem jouw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum en kenteken invullen. Als bedrijf kun je ook jouw bedrijfsnaam en BTW nummer invullen. Je bent hiertoe niet verplicht. Deze gegevens kunnen we gebruiken om kortingen aan je toe te zenden.

Je kunt ook opgeven dat je op de hoogte wil worden gehouden van onze acties per sms of email.

Dienstverleners
De Hoge Voort heeft ook contact met dienstverleners. Wij hebben van jou als dienstverlener de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de jou als dienstverlener is gesloten.

Om facturen aan jou als dienstverlener te voldoen verstrek jij aan ons een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK nummer, BTW nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Cameratoezicht
Cameratoezicht binnen de Hoge Voort dient als doel om diefstal en beschadiging van het gebouw, terrein en eigendommen tegen te gaan. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze bezoekers en medewerkers te beschermen.

De Hoge Voort is van mening dat het cameratoezicht noodzakelijk is voor de te bereiken doelen. Dat wil zeggen dat wij het doel niet op een andere minder ingrijpende manier voor de privacy kunnen bereiken.

Doeleinden verwerking
Wij verwerken deze persoonsgegevens om:
– in contact te kunnen treden;
– werkzaamheden in het kader van gesloten overeenkomsten uit te voeren;
– nieuwsbrieven te versturen;
– betalingen te verrichten en te ontvangen;
– om u zo goed mogelijk van dienst te zijn;
– het verrichten van de administratie en boekhoudkundige verplichtingen;
– het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening van de Hoge Voort;
– jouw websitebezoek te analyseren;
– cameratoezicht te houden;
– het voldoen van eventuele andere wettelijke verplichtingen (waaronder fraudeonderzoek).
Je dient er bewust van te zijn dat wij zonder contactgegevens niet met jou in contact kunnen treden. Ook kan de Hoge Voort zonder persoonsgegevens die belangrijk zijn voor de betreffende dienstverlening geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Rechten van betrokkenen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons in bepaalde gevallen een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens naar jouzelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van jouw persoonsgegevens dan is de Hoge Voort hieraan gehouden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar doetinchem@dehogevoort.nl of info@dehogevoort.nl. Mocht je hierover vragen hebben dan kun je ook contact opnemen met de Hoge Voort door te bellen naar 0314-769085 (Doetinchem) of 0314-620411 (Zelhem). We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen. Wij vinden het belangrijk om samen met jou tot een oplossing te komen. Ook kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Bewaren persoonsgegevens
De Hoge Voort bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Mocht je bijvoorbeeld contact met ons hebben opgenomen via e-mail, sociale media of het contactformulier dan zullen de benodigde persoonsgegevens, indien je geen klant of dienstverlener bij ons bent of wordt of toestemming hebt gegeven om in het systeem te worden opgenomen, worden verwijderd als jouw vraag is beantwoord. Het IP-adres ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij jou naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven zullen jouw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Je zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

De Hoge Voort is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van de Hoge Voort zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.

Hieronder vallen onder andere geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails.
Offertes die niet geaccordeerd zijn zullen maximaal een jaar worden bewaard.

Als er een overeenkomst wordt gesloten met een dienstverlener worden deze gegevens en ook adres bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, ook rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

Met betrekking tot camerabeelden mag de Hoge Voort de beelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mogen wij de beelden bewaren tot dit de betreffende situatie door ons en/of opsporingsdiensten is afgehandeld. Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden soms door meerdere partijen ontvangen. Wij delen deze persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomst, toestemming is verleend, wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of er sprake is van een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Hierbij kun je denken aan partijen die werkzaam zijn op het gebied van bestickering, schadeherstel, automaterialen, bekleding en andersoortige reparaties. Ook werken wij met een hostingspartij en websitebouwer.Tussen de Hoge Voort en deze derde partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door de Hoge Voort worden toegezien op de naleving daarvan. Wanneer wij jouw persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgt wij er o.a. voor dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komt de Hoge Voort hierin overeen dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Beveiliging
De Hoge Voort draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik, en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens of heb jij het idee dat gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact met ons op via doetinchem@dehogevoort of info@dehogevoort.nl
Wijziging
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 november 2020.